REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK


Regulamin korzystania z szafek odzieżowych w Zespole Szkół   w Niemczy

 

 

Przepisy ogólne.

1. Szafki są własnością szkoły, uczeń  nabywa praw jedynie do korzystania 
z przydzielonej szafki, w czasie nauki w szkole.

2. Szafki przydzielane są uczniom klas 4 – 6 Szkoły Podstawowej oraz uczniom klas I – III Gimnazjum.

3. Każdy zamek posiada dwa klucze: jeden do użytku, jeden zapasowy pozostaje

w szkole i nie podlega wydawaniu.

4. Nie wolno samodzielnie dorabiać kluczy do szafek.

5. Szkoła zastrzega sobie prawo do otwierania szafek bez informowania ucznia

w przypadku: naprawy, w razie przechowywania przedmiotów cuchnących lub

innych uznanych za niebezpieczne.

 

Naprawy.

1.Uczeń zgłaszający usterkę lub zgubienie klucza powinien podać numer

klucza i określić rodzaj usterki.

2. Wszystkie naprawy szafek spowodowane niewłaściwym użytkowaniem będą dokonywane na koszt rodziców ucznia, któremu przydzielono szafkę.

 

Obowiązki ucznia.

1. Należy zapoznać się z treścią regulaminu i przestrzegać  jego przepisów.

2. Należy dbać o wygląd i estetykę przydzielonej szafki.

3. Klucza do szafki nie zostawiać w szafce, zabezpieczyć  przed zgubieniem.

4. Wszystkie usterki zgłaszać do szkolnego konserwatora, nie dokonywać

napraw samodzielnie.

5. Zakazuje się przechowywania przedmiotów szklanych; butelki, słoiki.

6. Butelki z napojami muszą być szczelnie zakręcone.

7. Nie należy przechowywać nie zjedzonych kanapek, brudnej odzieży (stroje

gimnastyczne).

8. Zakazuje się siłowego otwierania drzwiczek ponad możliwości konstrukcyjne.

9. W przypadkach wyłamania drzwiczek uczeń będzie zobowiązany do pokrycia

kosztów wymiany drzwi.

10. Za umyślne uszkodzenia szafek odpowiedzialność ponosi uczeń.

11. Za rzeczy pozostawione w nie zamkniętej szafce szkoła nie ponosi

odpowiedzialności.

12. W szafkach nie należy przechowywać rzeczy wartościowych np. odtwarzaczy mp3  
i innych urządzeń elektronicznych oraz rzeczy niezwiązanych z procesem edukacyjnym.

13. Na szafkach oraz w ich wnętrzu nie wolno niczego przyklejać, rysować.

 

Wydawanie kluczy:

1. Uczeń otrzymuje klucz do szafki odzieżowej z wybitym numerem na kluczu,

identyczny z numerem zamka, podlegający zwrotowi.

 

Zwrot kluczy

1. Klucze zwracane są do wychowawcy po sprawdzeniu zawartości

szafki najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego

 na podstawie listy wydania kluczy.

2. Uczniowie odchodzący z naszej szkoły

zwracają klucz do wychowawcy przed odebraniem dokumentów.

 

Zgubienie kluczy.

1. W przypadku zgubienia lub kradzieży klucza, uczeń zobowiązany jest do

powiadomienia o tym fakcie wychowawcy.

2. Szkoła dorabia klucz do szafki po wpłaceniu20zł. 11zł. na Radę Szkoły, 9zł. – koszt dorobienia klucza.

3. Rodzic może na własny koszt dorobić klucz, jeżeli osobiście pokwituje w sekretariacie szkoły odbiór klucza zapasowego.

4. Wymiany zamka dokonuje szkolny konserwator po przedstawieniu dowodu

wpłaty. Wymiana zamka to koszt 40 zł.

Postanowienia końcowe.

1. Regulamin wchodzi w życie po akceptacji przez Dyrekcję Szkoły oraz Samorząd Uczniowski i zatwierdzeniu na Radzie Pedagogicznej.

2. Wszyscy uczniowie szkoły zobowiązani są znać, przestrzegać i stosować postanowienia Regulaminu.

3. Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu konsekwencje wobec uczniów wyciąga Dyrektor Szkoły zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

4. W przypadku nieprzestrzegania Regulaminu Dyrektor ma prawo zasięgnąć opinii Samorządu Uczniowskiego.

5. w sprawach nienormowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.

Informacja wytworzona przez:
Wojtek Borzestowski
email: wojtek@borzestowski.eu.org
, w dniu:  07‑04‑2021 19:22:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Wojtek Borzestowski
email: wojtek@borzestowski.eu.org
, w dniu:  07‑04‑2021 19:22:22
Data ostatniej aktualizacji:
07‑04‑2021 19:52:33
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive